Thông báo pháp lý

Sản phẩm gai dầu kỹ thuật của chúng tôi tuân theo Đạo luật số 366/2021 Coll. ngày 1.1.2022 được thiết kế dành riêng cho các mục đích kỹ thuật, phòng thí nghiệm, nông nghiệp và đại học. Bán hàng cho người dưới 18 tuổi bị cấm. Nội dung THC trong giới hạn pháp lý lên đến 1% theo luật mới của Séc.