GDPR

Vážení zákazníci.

Dne 25. května 2018 vstoupilo v platnost nové obecně závazné nařízení týkající se Zásad ochrany osobních údajů.

Je známé jako GDPR (General Data Protection Regulations neboli Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů; a zrušení směrnice 95/46/ES).

Tato skutečnost zásadně ovlivňuje způsob nakládání s osobními údaji zákazníků. Na rozsahu a kvalitě našeho zboží a služeb se nic nemění. Naopak, od nynějška se naši zákazníci těší ještě větší ochraně svých osobních údajů.

Ochrana kontaktních údajů našich zákazníků je dlouhodobou prioritou GOOD BUDS - Značka společnosti HEMP SAPA sro.

Nové nařízení „GDPR“ primárně rozšiřuje definici toho, co jsou osobní údaje, o třídu biometrických a genetických údajů.

Osobní údaje jsou podle GDPR veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby („subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, lokační údaje, online identifikátor nebo na jeden či více faktorů specifických pro fyzické, fyziologické, genetická, mentální, ekonomická, kulturní nebo sociální identita této fyzické osoby;

Co to znamená pro zákazníky našeho e-shopu https://www.goodbuds.eu/?

Limit shromažďování dat pro kupující z EU je Aktivován. Podle obecného nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR) musí zákazníci udělit oprávnění, aby bylo možné jejich data sledovat.

Interní výpočetní systém je nyní nastaven tak, aby automaticky smazal všechna získaná data pokaždé po vypořádání obchodní transakce, nejpozději však do 30 dnů od data první objednávky.

To znamená, že GOOD BUDS nebude uchovávat žádné osobní údaje svých klientů déle, než je nutné k úspěšnému doručení objednaného zboží a/nebo ne déle než 30 dnů od data první objednávky.

Klientovi se důrazně doporučuje uschovat účtenky pro případ budoucích nároků. Bez účtenky nebude možné reklamaci posoudit a vyřídit.

Souhlas se zpracováním osobních údajů zákazníka

Pro zpracování objednávky a odeslání na zadanou adresu zákazníka je nutné nejprve přijmout a zpracovat údaje zákazníka. Toho lze nejúčinněji dosáhnout výslovným souhlasem zákazníka.

Podle čl. 4 odst. 11 GDPR se „souhlasem“ subjektu údajů rozumí jakýkoli svobodně daný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev přání subjektu údajů, kterým se subjekt údajů vyjadřuje, a to prohlášením nebo jednoznačným potvrzujícím opatřením. , vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů, které se jí týkají.

Souhlas se zpracováním osobních údajů by měl být udělen konkrétní, informovaný, jednoznačný a svobodný.

Subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu před jeho odvoláním. Před udělením souhlasu o tom bude subjekt údajů informován. Odvolat souhlas musí být stejně snadné jako udělení souhlasu.

Prohlášení v souladu s GDPR

GOOD BUDS zpracovává a dočasně uchovává osobní údaje svých zákazníků a obchodních partnerů výhradně za účelem zpracování své obchodní agendy. Shromážděné údaje podléhají vymazání po zpracování objednávky, nejpozději však do 30 dnů po jejich získání.

GOOD BUDS zpracovává osobní údaje výhradně za účelem plnění obchodně-smluvní agendy se svými zákazníky a obchodními partnery.Osobní údaje podléhají automatickému vymazání po dokončení smlouvy, nejpozději však do 30 dnů od provedení objednávky

Soubory cookie a údaje o používání

Údaje o používání: můžeme také shromažďovat informace o tom, jak se ke Službě přistupuje a jak ji používá („Údaje o používání“). Tyto údaje o používání mohou zahrnovat informace, jako je adresa internetového protokolu vašeho počítače (např. IP adresa), typ prohlížeče, verze prohlížeče, stránky naší služby, které navštívíte, čas a datum vaší návštěvy, čas strávený na těchto stránkách, jedinečné identifikátory zařízení a další diagnostická data.

Údaje o sledování a souborech cookie: soubory cookie a podobné technologie sledování používáme ke sledování aktivity v naší službě a uchovávání určitých informací.

Cookies jsou soubory s malým množstvím dat, které mohou obsahovat anonymní jedinečný identifikátor. Cookies jsou odesílány do vašeho prohlížeče z webové stránky a ukládány do vašeho zařízení. Používanými technologiemi sledování jsou také majáky, značky a skripty ke shromažďování a sledování informací a ke zlepšování a analýze naší služby.

Můžete dát svému prohlížeči pokyn, aby odmítl všechny soubory cookie nebo aby uvedl, kdy se soubor cookie odesílá. Pokud však cookies nepřijmete, možná nebudete moci používat některé části naší Služby.

Příklady souborů cookie, které používáme:

  • Soubory cookie relace. K provozování naší Služby
  • používáme soubory cookie relace
  • Preferenční soubory cookie. Preferenční cookies používáme k zapamatování vašich preferencí a různých nastavení
  • Bezpečnostní soubory cookie. Bezpečnostní soubory cookie používáme pro bezpečnostní účely

Informace o ochraně osobních údajů:

1) Právní základ pro zpracování osobních údajů je v souladu s ustanovením Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), čl. 6:

a) subjekt údajů (fyzická osoba, jejíž údaje jsou zpracovávány) udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů;

(b) zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení kroků na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy;

(c) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, které se na správce vztahuje;

(d) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce nebo třetí strany (přepravce vyměňovaného zboží).

2) Osobní údaje nejsou předávány dalším osobám s výjimkou těch, které jsou nezbytné pro splnění smlouvy, např. přepravci vyměňovaného zboží.

3) Zpracování osobních údajů se společností GOOD BUDS nezahrnuje automatizované rozhodování včetně profilování, které má pro ni právní účinky nebo se jí obdobně významně dotýká.

4) Osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány pouze po omezenou dobu potřebnou pro účely zpracování. Tuto dobu lze prodloužit, pouze pokud to vyžaduje zákon. Po této době jsou veškeré osobní údaje zlikvidovány elektronickým výmazem a v případě jejich tištěné podoby skartací.

5) Zákazník má právo: 

(a) přístup ke svým osobním údajům zpracovávaným společností GOOD BUDS po dobu do jejich vymazání nebo skartace;

(b) požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud jde o osobní údaje), které společnost GOOD BUDS zpracovává nepřesně;

(c) požadovat vymazání osobních údajů nebo požadovat jejich omezení;

(d) podat stížnost u dozorového úřadu;

6) Požadavky našich zákazníků budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními GDPR;

7) Nároky na GOOD BUDS v rámci GDPR lze uplatnit prostřednictvím Kontaktní osoby pro zpracování osobních údajů písemně na e-mailu: support@goodbuds.eu s odkazem „Osobní údaje“ v předmětu.

.