Bộ sưu tập: <tc>0,5-1% THC</tc>

<tc>Thông tin vận chuyển</tc>

Chỉ có thể vận chuyển những sản phẩm này trong Cộng hòa Séc dựa theo luật về hàm lượng THC hợp pháp tại châu Âu.