Bộ sưu tập: CBD E-Liquid

CBD liquid is a liquid used to vaporize and inhale cannabidiol (CBD). This CBD liquid is used as a refill for an electronic cigarette (e-cigarette), inhaler or vape pen.

Không tìm thấy sản phẩm
Sử dụng ít bộ lọc hơn hoặc xóa tất cả