Bộ sưu tập: HHC Flowers

HHC hemp flowers are in fact CBD hemp flowers enriched with hexahydrocannabinol (HHC). You won't find natural flowers rich in HHC, but CBD flowers coated with potent hexahydrocannabinol distillate.

 

Không tìm thấy sản phẩm
Sử dụng ít bộ lọc hơn hoặc xóa tất cả